Uvjeti prodaje internet trgovine BUKAL ELEKTRONIKA d.o.o.

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Bukal elektronika d.o.o.
Nikole Pavića 4
40000 Čakovec
e-mail web trgovine: info@bukal.hr

tel: +385 40 363 396

BUKAL ELEKTRONIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
IBAN: HR3023400091116008454
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MB 1394967
MBS: 070051738
OIB: 42520462368
PDV ID: HR42520462368
Temeljni kapital društva 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Uprava: direktor Žarko Bukal zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Bukal elektronika d.o.o., Nikole Pavića 4, 40 000 Sveta Čakovec (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač. 

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.bukal.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.bukal.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Bukal web trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između korisnika kao krajnjeg kupca i Bukal web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Korištenje usluga Bukal web trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Bukal web trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Bukal Elektronika d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Bukal web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku potvrde narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

– ugovor sklopljen na javnoj dražbi

– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Bukal elektronika d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Bukal elektronika, Nikole Pavića 4, 40000 Čakovec) ili elektroničkom poštom na web@bukal.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, za jednostrani raskid Ugovora (obrazac preuzmite ovdje) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Bukal elektronika d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Bukal elektronika d.o.o., odnosno Bukal web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Bukal elektronika d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Bukal elektronika, Nikole Pavića 4, 40000 Čakovec, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Bukal elektronika d.o.o., odnosno Bukal web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Izravne troškove povrata robe Korisnik snosi sam. Preporuča se da Korisnik prije raskida Ugovora nazove na broj telefona ili se javi na info@bukal.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Bukal elektronika d.o.o. će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Korisnika.

Ako je na zahtjev Korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Bukal elektronika d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Korisnik obavijestio Bukal elektronika d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Cijene

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima i kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Bukal elektronika d.o.o. istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na Bukal web trgovini, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Bukal elektronika d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Bukal web trgovinu. Također, Bukal elektronika d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za Bukal web kupovinu što će korisniku biti naznačeno prije same kupovine.

Bukal elektrotehnika d.o.o. ne isključuje mogućnost pogreške u iskazivanju cijena proizvoda ili akcijske ponude te se unaprijed ispričava kupcima ukoliko dođe do navedenog. U tom slučaju, Bukal elektrotehnika d.o.o. bavijestit će kupca o nastaloj grešci te nemogućnosti isporuke proizvoda.

Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

Kupovina

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja i uvjete prodaje. Za kupovinu u Bukal web trgovini ne morate se registrirati. Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između korisnika i Bukal web trgovine: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo narudžbu s podacima za plaćanje, obavještavamo korisnika o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti. Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: web@bukal.hr

Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja “

Upute

Za kupovinu u Bukal web shopu ne morate se registrirati.

Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između Vas i Shopa: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo ponude sa podacima za plaćanje, obavještavamo Vas o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti.

Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: web@bukal.hr

Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi korisnik već do ulaza u zgradu.

Dostava se vrši putem DPD kurirske službe na području cijele Hrvatske.

Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu od 3,32€ (25,01 kn) što će biti obračunato kao dodatna stavka na vašem računu. Za narudžbe u iznosu od 66,49€ (500,96) kn na više – dostava je besplatna.

Rok isporuke za naručenu robu je 2-3 radnih dana po primitku uplate. Iznimka mogu biti otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Korisnik će prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanjuIz tog razloga preporuča se korisiniku prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Nedostatak postoji:

1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,

3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,

7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,

8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara:

(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

(2) Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

• uklanjanje nedostatka,

• predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

• sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

    • na broj telefona: (040) 363 396,
    • na e-mail adresu: web@bukal.hr,
    • na adresu: Bukal elektronika d.o.o., Nikole Pavića 4, 40000 Čakovec

Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, korisnik treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Bukal elektronika d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Bukal elektronika d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen, proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Bukal elektronika d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi korisnik.

Online rješavanje sporova

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.
Online platformi za rješavanje potrošačkih sporova možete pristupiti preko poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR .

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servisa

Pored odgovornosti za materijalne nedostatke, prodavatelj svojim kupcima omogućuje prava iz jamstva za ispravnost prodane stvari.


Svi proizvodi imaju zakonsko jamstvo u trajanju od 2 godine. Kako bi kupac ostvario prava iz zakonskog jamstva, potrebno je da dokaže da je proizvod kupljen kod Bukal elektronika d.o.o.


Prava iz jamstva ni na koji način ne utječu na pravo iz odgovornosti za materijalne nedostatke koje kupci ostvaruju temeljem Zakona.


Pored zakonskog jamstva, za određene proizvode dajemo i komercijalno jamstvo.


Proizvodi za koje dajemo jamstvo određeno od strane proizvođača imaju jamstveni list (komercijalno jamstvo). Pravo na korištenje komercijalnog jamstva ostvaruje se uz predočenje jamstvenog lista. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano komercijalno jamstvo za određeni proizvod.


U slučaju izdavanja komercijalnog jamstva kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, korisnik može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.


Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.


Odredbe o komercijalnom jamstvu ni na koji način ne utječu na postojanje zakonskog jamstva ili prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

    a. GOTOVINA (pouzećem/preuzimanjem robe prilikom isporuke)
    b. DEBITNE KARTICE (kartice tekućih računa)
    c. PRE-PAID KARTICE (kartice s limitiranim iznosom financijskih sredstava, veća kontrola troškova, može se potrošiti samo onaj iznos financijskih sredstava koji je uplaćen na karticu)
    d. OPĆA UPLATNICA I INTERNET BANKARSTVO Kod izbora ovog načina plaćanja, korisnik na svoju e-mail adresu dobije narudžbu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost svoje narudžbe. Uplata se potom izvrši korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji korisnik inače plaća svoje račune – putem banke, pošte, FINA-e itd.
    e. KREDITNE KARTICE + sustavi plaćanja kao što su PayPal, Google Checkout, CPS – American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

Korištenjem posredničkih servisa smanjuje se rizik od prijevara i krađa padataka jer prilikom kupovine ne ostavljate nikome pa čak niti trgovcu podatke vaše kreditne/debitne kartice već samo vaše korisničko ime i lozinku kojima pristupate posredničkom servisu.

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Bukal elektronika d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Bukal elektronika d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

Bukal elektronika d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s korisnicima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Korisnik ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Bukal elektronika d.o.o. redovito daje korisniku mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Bukal elektronika d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke.

Bukal elektronika d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

2. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Bukal elektronika d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni bukal.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice bukal.hr.

Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima te pristaju na korištenje Internetske stranice bukal.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Bukal elektronika d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. Bukal elektronika d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Bukal elektronika d.o.o. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Bukal elektronika  d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na bukal.hr internetskim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Bukal elektronika d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE BUKAL ELEKTRONIKE D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica bukal.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Bukal elektronika  d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice bukal.hr isključivo na odgovornost korisnika tako da Bukal elektronika d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Bukal elektronika d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku. Ni u kojem slučaju Bukal elektronika d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Bukal elektronika d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Bukal elektronika d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Bukal elektronika d.o.o. mogu nadzirati komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Bukal elektronika d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

Bukal elektronika d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Bukal elektronika d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta od strane korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Bukal elektronika d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

bukal.hr je registrirana domena tvrtke Bukal elektronika d.o.o.

Bukal elektronika d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. Bukal elektronika d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Bukal elektronika d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem bukal.hr Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem bukal.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke Bukal elektronika d.o.o. je u Čakovcu, u Republici Hrvatskoj. U slučaju eventualnog spora koji može nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) Bukal elektronika d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležanost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.